زنبيل خريد شما خاليست!

زنبيل خريد

     

 
 
   
  راهنمای سايت > راه حل های تجارت الکترونيک نمابازار >کاربرگ طراحی سایت اینترنتی
   
 
 
 • کاربرگ طراحی سایت اینترنتی

 


كاربرگ طراحي سايت اينترنتي

اين نوشته ارتباط تام و تمامی با قرارداد طراحی سايت دارد . اين پرسش نامه طوری طراحی شـده اسـت تـا روابـط بـين بخش طراحی سايت و مشتريان را ارتقا بخشد . پس از اينكه بخش های مختلف اين پرسش نامـه را پركرديـد از آن يـك كپی تهيه كنيد و پس از امضا به بخش طراحی شركت نمابازار برسانيد . با تكميل اين نوشته يك يادداشت تفاهم دو طرفـه به وجود می آيد . لطفا با آسودگی به اين سئوالات پاسخ دهيد ، در هر مورد ما كاملا آماده پاسخگويی هستيم .

نام سازمان شما :
------------------

 1 - كدام يك از موارد زير هدف شما برای داشتن يك وب سايت است ؟

 •  به وجود آوردن يك تاثير خوب برای شركت يا سازمانتان

 • نمايش دادن دورنماهای سازمان يا مجموعه تان

 •  فروش مستقيم محصولات با كارت اعتباری ( بدون كارت اعتباری ) روی اينترنت

 •  قوت بخشيدن به ا ين امكان كه مشتريان به ابزارهای تلفن يا ايميـل بـا شـما تمـاس بگيرنـد و بـه  ايـن  وسيله فروش شما بالا رود

 • فراهم آوردن ليست و قيمت محصولات برای پخش كننده ها

 •  فراهم آوردن ليست و قيمت محصولات برای مشتری ها

 • قوت بخشيدن به مارك تجاری شركت

 •  موارد ديگر

  2 - سازمان سايت

 
 لطفا صفحاتی كه دوست داريد در سايت داشته باشيد را انتخاب كنيد و بنويسيد . نمودار زير تنهـا يـك         مثـال اسـت . دست خود را باز بگذاريد و صفحاتی را كه می خواهيد در سايت داشته باشيد با زير بخش های    آن مشخص كنيد .
  تصميم داريد كه سايت در چند صفحه طراحی شود؟---------------------

 
 برخی پیشنهادات:
 دسته بنديهای کلی:  عملگرهای خاص :
 راهنما و پرسشهای متداول (FAQ/HELP)  بخشهای ويژه اعضا( Members Area)
 خدمات (Services)  محافل بحث و گفتگو (Discussion Forums)
 شركت ما (Company Our)  سرويس تبادل پيام ( Messaging )
 تماس با ما ( Contact Us )  خبرنامه (Newsletter)
 جزئيات محصولات (Product Details)  آزمونك نظرخواهی و رای گيری (Quiz)
 جستجو ( Search)  سرويس چت (Chat)
 سياستها (Privacy Policy)  صوت و تصوير
 فرم نظر خواهی  آمار سايت
 لينكهای مربوطه و منابع ديگر  راه اندازی بخشهايی به زبان  های( غير فارسی)
 نقشه و راهنما  شرط ورود و خروج از سيستم برای كاربران (Customer Login/Logoff)
 اخبار و گزارشات  كتابخانه و كتابهای الكترونيكی
   مقالات
   آلبومك عكس قابل download
   وبلاگ
 موارد ديگر

  3-نام ( های ) سايت و دامنه

نام اصلی سايت
نام دامنه، پيش از آنكه بتوان آن را بكار برد بايد توسط سرويس ميزبانی ثبت و از جانب سرويس ثبت دامنه تاييد شود.
نام دامنه ----------  پيش از اين ثبت شده بود.  --- از تاريخ ---------

  4- گرافيك

 
اگر شما يك كپی از سرنامه ، بروشور ، كاتالو گ و . . . براي ما فراهم بياوريد ، در طراحی تصاوير سايت   خيلی به مـا كمك خواهد شد . هم چنین ما می توانيم ببينيم كه شما چه تصويری از شركتتان ارا ئه كرده ايد .

 • طر ح لوگوی شركت ثبت شده . در اين صورت يك كپی رنگی ارا ئه كنيد
 • عكس يا طر ح از محصول؟
 • فونت چاپی برتر----------------------------
 • رنگ هايی كه برتری دارند------------------
  ايده های ديگر------------------------------

  5 -  رنگ و نوع بيان

  در بسياری از مو ارد، ما توصيه می كنيم كه رنگ روشن يا تيره متضاد با لوگو به خوانايی كمك می    كند، ترجیح شـما چيست؟  -----------------------------

   آيا امكان دارد كه يك لينك يا دكمه اي در صفحه اول وجود داشته باشد كه در آن آمده باشد " طراحی شده توسـط نمابازار " ( شما هیچ اجباری در گفتن بله نداريد) بله - - - خير - - -

  6-  سيستم شناوری

  سيستم های شناوری در كل مجموعه های ما شامل :

 • لينك ها در صفحات اصلیو فرعـی و ليـست محتويـات صـفحات قابـل جـستجو در تـور موتـور هـای جستجو می باشند.
 • نوار ر نگی يا نقشه تـصويری(راهنمـاي صـفحات):
  شـامل كلمـات مختـصر كـه بيـانگر محتويـات آن صفحه خا ص می باشد . كه در بالا يا پايين هر صفحه می آيند
 • منوی سمت راست كه به ویژه برای سايت های بزرگتر مناسب می باشد و نيز ویژه سايتهايی هـستند كـه شامل شش صفحه يا بيشتر می باشد . اين امكان اجازه می دهد كه جزييات بيشتری مطر ح شـوند و بيننـده سايت را توانا می سازند كه در سايت به راحتی حركت كند كه اين منوها مـی تواننـد سـفيد يـا بـه رنگ روشن باشند يا در تضاد رنگی با رنگ ديگر باشند.
 مجموعه های اختياری :
 • " دكمه ها " در قسمت سمت راست قابل اجرا می با شند ، اما ما آنها را پيشنهاد نمی كنـيم زيـرا پـر هزينـه ترند و در هنگام اعمال تغییرات، زمان بيشتری می طلبند . همچنین اين دكمه های گرافيكی در بالا آمـدن وب سايت سبب كندی می شوند .( نيازمند هزینه ا ضافی است ).
 • امکان جستجو برای سایتهای با بیش از 20صفحه مفید می باشد تا بیننده سایت به سرعت آنچه را که به دنبال آن است پیدا کند.(نیازمند هزینه اضافی است)
   7-اجزای صفحات پايه

      اين اجزا، بخش های مهمی هستند، كه تقريبا در همه صفحات سايت شما ( به جز صـفحه
      اصـلی ) ظاهر مـی شوند

 • عناوين صفحات كه در بالای مرورگر وب ظاهر می شود
 • گرافيك بالای صفحات بر مبنای گرافيك بالای صفحه اول
 • عنوان صفحه با يك فونت بزرگتر . نو ع فونت مورد نظر
 • متون . نو ع فونت اصلی
 • نقشه تصويری
 • مشخصات شناسايی سازمان كه نزديك پايين صفحه می آيد
 • لینک emailپاسخگويی كه در آن آدرس ايميل مربوطه می آيد
 • حق كپی رايت و اطلاعات مارك تجاری كه به شكل كوچك در هر صـفحه مـی آيـد . مـارك تجـاری يـا مـارك هــای تجــاری يــا ســرويس هــای تجــاری كــه بايــد نــشان داده شــود را در اينجــا مــشخص كنيــد

  چنانچه شما چند مارک تجاری داریدلطفا متذکرشویدهرکدام بایدبه چه کیفیتی اجراشوند.

   8-  عكس ها، گرافيك ها، كارتون ها، صوت و ويديو

  قرارداد ما با شما متضمن اين نكته است كه تمام عكس ها يا گرافيك هايی كه شما برای مـا مـی فرسـتيد، خودتـان مالك حقو ق معنوی آن هستيد يا اجازه دخل تصرف در آن را داريد

 • كلیپ آرت : كه سبب می شوند كار غیر حرفه ای جلوه كند ؛ ما عكس ها را پيشنهاد می كنيم
 • عكس هايی كه از جانب شما تهيه شد ه است و برای ما فرستاده می شود ، پس از اسكن شدن برای شـما پس فرستاده می شود، هم چنین تصاوير ديجتالی كه بر روی ديسكت به دست ما می رسد.
 • عكس های آرشيوی موجود در سايتهای اينترنتی و یژه عكس . شما برای ما مشخص كنيد كـدام عكـس دركدام صفحه و با چه شماره ای انتخاب شود . ما نيز می توانيم در انتخاب عكس ها به شما كمك كنيم كـه اين متضمن پرداخت هزينه زمان انجام اين كار به صورت ساعتی می باشد.
  اضافه برسازمان ما می توانيم سايت شما را به ابزار زير نيز مجهز كنيم
 • صوت ، به كمك پس زمينه صوتی
  تصاوير GIF پويا
  ما توانايی تهيه تصاوير به صورت انيميشن برای يك كار ویژه را نيز دارا می باشيم
 • انيميشن با جلوه های ویژه
 • ويدیو كلیپ
  9- فرم های پاسخگويی

  هدف فرم پاسخگويی شما چيست؟

 • بخش يادگاری سايت
 • درخواست برای اطلاعات.
 • بررسی كردن در خواست های  مشتريان

  توجه : ما سايتهايی راكه از فرمهای پاسخگويی به عنـوان فرمهـای سـفارش اسـتفاده مـی كننـد را راه انـدازی نمـی كنيم )كاربر گ فروشگاه الكترونيكی ( . مگراينكه سـرور امـن ) ( secure server بـرای ايـن امـر تهيـه شـود . همچنین راه اندازی سيستم سفارش مشمول پرداخت هزینه اضافی است
    10- سرویس میزبانی وب(Web Hosting Service )

    ما در زمينه ميزبانی وب كسب و كار نمی كنيم . بلكه به واسط همكاری بـا تعدادی از
   سـرويس دهنـدگان ميزبـانی وب، به مشتريانما ن سرويس های ميزبانی مناسب ايشان را
   پيشنهاد می كنيم . بدين منظور، ما احتيا ج به دسـتيابی بـه cgi-binوFTPداریم وقویا
   سیستمTelnet را پيشنهاد مي كنيم

   مشخصات سرويس ميزباني پيشنهادي شما :

   سرويس هاستينگ :----------------------

   تلفن :-------------------------------------

   ايميل برای پشتيبانی و كمك :-------------


    11- ثبت ، تبليغ و ارتقاي سايت شما در وب

   توجه داشته باشيد كه موارد زير صرفا ً نكات برجسته ای در زمینه تبلیغ و ثبت سايتهای اينترنتی
  می باشند، كه ما می توانيم در اين زمينه به شما مشاوره دهيم و پرو ژ ه هايی را تدوين و اجرا كنيم

 • تبلیغ سايت شما در موتور های جستجو كه راهنما های وب هستند
 • به دست دادن دليلی منطقی برای مخاطبان برای رجو ع به سايت شما با پيشكش كردن چيزی به آنها
 • با سايت های حرفه های ديگر وارد مذاكره می شويد و از آنها به طور متقابل لينك بخواهيد
 • تهیه تبلیغا ت اينترنتی پولی
 • فعاليت شايسته در هزاران گروه خبری اينترنتی و ليست های ايميل
 • پيوست يك تبلیغ كوچك به عنوان امضا به همه  ايميلهای خود
 • برخوردار نمودن بخشهای مختلف صفحات وب به لوگو ، نشانه ها و ادبيات تصويری ویژه شركت شما
 • راه اندازی خبرنامه های ايميلی
 اطلاعات درباره تعداد بيننده های سايت شما معمولا می تواند توسط ISP شما فراهم شـود ، ايـن آمارهـا بـه طـور روزانه به وسيله برنامه هايی مانند WWWSTAT, GETSTAT بر روی سرويس ميزبانی قابل دسترسی اند . ما در پكیج  استاندارد، (كنتور   counter) قرار نمی دهيم .

 خدمات استاندارد ما در اين زمينه :
 ما اطلاعات مربوط به سايت شما را پس از تسويه حساب به موتور های جستجو ارا ئه می كنيم
 قبل از اين، مـا بـا كمك شما 50-100 كليد وا ژ ه و نيز يك جمله با حدود  25 كلمه حاوی مهمترين
 كليـدوا ژ ه هـای مـرتبط را بـراي عر ضه به موتورهای جستجو فراهم می آوريم

  12- نگهداری سايت

  كيفيت به روز رساني سايت :

   روزانه ---------هفتگی ---------ماهيانه ------------دو ماه يكبار --------زمانبندی ديگر ----------------

    از تاريخ -------------------- تا تاريخ--------------------

  در قرارداد پكیج استاندارد ما، به روز رسانی بسيار كم برای مدت شش ماه درنظر گرفته شده است
  كه اين بـه روز رسانی مختصر، تغییر در قيمت ها ، تغییر در محصولات و غیره را شامل می شود
  ايـن  تغییردهـی هـا عمـده نمـی باشند ، مانند تغییر دادن خبر نامه( كه بايد برای آن يك صفحه
  جديـد سـاخته شـود . )كـه ايـن تغییرات بـه صورت ساعتی محاسبه می شوند .

   نكات :

 • محتوا های نوشته شده برای صفحات وب شما :( ترجيحا ً بر روی يك ديسكت به قالبword)
 •  عكس ها و گرافيك ها : ترجيحا شما بايد عكس ها و گرافيك هايی را برای ما بفرستيد كه ما بتوانيم آنهـا را به سادگی اسكن كنيم . بهتر اين است كه برای ما يك ديـسكت از گرافيـك هايتـان را شـامل يكـی از فرمت ها ی GIF, JPEG, BMP, CDR ارسال كنيد .
 • لوگوی شركت شما : (در صورت وجود)شما بايد به ما رنگهای اصلی آن را متذكر شويد .
 • اعتبار : حداقل پنجاه درصد از كل مبلغ

  شما لازم است اين كاربر گ طراحی سايت را به بخش طراحی شركت نمابازار برسانيد ما منتظر رسيدن محتوا هايتان برای اينكه سریعا سايت را طراحی كنيم هستيم.
  از طرف سازمان ---------------------------
  اینجانب------------------------------------
  اجازه دارم اين طر ح كه با بخش طراحی وب شركت نمابازار گسترش يافته را مـسجل كـنم . اينجانب
  بخـش طراحی شركت نمابازار اجازه می دهم كه اين كاربر گ را به عنوان پايه و اساس پرو ژ ه طراحی
  سايت بـه رسـميت بشناسند.

  امضا ء : ---------------------------
  تاريخ : ----------------------------
 

 
 
 
 
 • اگر چنانچه به مشکلی برخورديد سرويس تماس با ما در نمابازار آماده پاسخگويی به سوالات شما می باشد.

   

 • راهنمای پويای نمابازار به صورت گويا بخش های نمابازار را به شما معرفی کرده و از امکانات موجود در سايت شما را براحتی مطلع می سازد .
 • چنانچه شما پيشنهادی در رابطه با سايت و محصولات سايت داريد می توانيد در فرم نظر خواهی کليک کنيد .